Holdningsreflekser: Utvikling av balanse, finmotorikk og planlegging av viljestyrte bevegelser

Menneskehjernen er ikke ferdig utviklet ved fødsel og har relativt liten kontroll over kroppens bevegelser og funksjoner, med unntak av regulering av pust, hjerteslag, blodtrykk, stoffskiftet, og andre vitale organer. Derfor er vi helt avhengige av at deler av nervesystemet som ligger lavere enn hjernen tar kontroll og regulerer kroppens bevegelser fra fødsel. Hjernestammen som ligger under selve hjernen er ansvarlig for de primitive refleksene. De primitive refleksene utvikles i siste del av svangerskapet og defineres som automatiske, ikke-viljestyrte og stereotypiske bevegelser. Refleksene preger barnets bevegelser de første levemånedene og spedbarnet bruker de ubevisst for overlevelse og læring av nye ferdigheter.

Hver av de primitive refleksene hos spedbarnet er med på å modne og utvikle nervesystemet. Når de primitive refleksene integreres (ved 4-6 måneders alder) tar ett nytt sett av reflekser, holdningsrefleksene (også kalt posturale reflekser) over de fleste av barnets bevegelser. I likhet med de primitive refleksene er holdningsrefleksene automatiske, men har en mer moden respons til stimuli av sansene (lys, lyd, berøring etc).

Skiftet fra primitive til holdningsreflekser er gradvis og det vil være en overlapping av refleksene frem til holdningsrefleksene tar overhånd og er ferdig etablert når barnet er ca 3,5 år. Holdningsrefleksene hjelper barnet med å holde balansen og reagere på endringer i hodets posisjon. Tyngdekraften er en konstant utfordring for barnet og holdningsrefleksene hjelper barnet med å tilpasse seg tyngdekraftens påvirkning på kroppen. Holdningsrefleksene blir værende resten av livet og hjelper også voksne med å opprettholde balansen og endre kroppens posisjon i forhold til tyngdekraften.

Holdningsrefleksene deles inn i 2 grupper; retteflekser (the righting reflexes) og balansereaksjoner (equilibrium reactions) også kalt fallreflekser. Retterefleksene sørger for at hodet og overkropp kan beholde en spesifikk posisjon til tross for bevegelse. Disse refleksene legger til rette for bevegelser gjennom rulling, kryping og krabbing. Holdningsrefleksene hjelper barnet til å opprettholde en oppreist stilling og bringe kroppen i likevekt hvis balansen forstyrres, dette for å sikre de beste utgangsstillinger for spesielle bevegelser.

Nedenfor finner du videoer med demonstrasjoner av holdningsreflekser for barn 6-12 måneder.

Fallrefleksen

 

Fallrefleksen ved 12 måneders alder

 

Landau-refleksen

 

Lateral propping

 

Holdningsrefleksene er styrt av høyereliggende sentre enn de primitive refleksene og fører til at de frivillige bevegelsene opprettes og utvikles. Det er ikke før holdningsrefleksene overtar for de primitive refleksene at barnet begynner å få kontroll på kroppen og sine bevegelser. For at sentralnervesystemet skal klare denne overgangen, er hjernen avhengig av informasjon om kroppens stillinger og bevegelser fra sanseorganene. Informasjon fra synet, leddsansen, hudreseptorer og vestibulærsystemet analyseres og tolkes i sentralnervesystemet. Dette for å kunne automatisk justere kroppsholdningen slik at vi opprettholder eller gjenvinner oppreist stilling.

Hvis ikke barnet når sine milepæler til riktig tid, kan det hende at de primitive refleksene ikke integreres til riktig tid som kan forsinke holdningsrefleksenes utvikling og dermed hindre viktige milepæler som krabbing, rulling og gange. Du kan lese mer om milepælene her.

Som forelder er det flere ting man kan følge med på for å vite om barnet utvikler seg normalt; for det første følger utviklingen hos barnet en topp-ned utvikling. Med det menes at barnet skal først få kontroll på nakken/hodet før bena. For det andre, følger utviklingen en retning som starter ved midtlinjen av kroppen før den går ut i hender og føtter. Det vil si at barnet er nødt til å kontrollere ryggsøylen før han/hun får kontroll over hender og føtter.

Nedenfor er en video med to spedbarn, et som følger normal utvikling, og et som har unormal motorisk utvikling med nedsatt hodekontroll etter 3 måneder.

 

Forskning:

Gjærum, B., Ellertsen, B. (2002). Hjerne og atferd utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv : et skritt videre. Forlag: Gyldendal akademisk.

Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination.

Head lag in infants at risk for autism: a preliminary study.

Development of the forward parachute reaction and the age of walking in near term infants: a longitudinal observational study.